Darmowa dostawa przy zakupach powyżej 199 zł

Szukaj

Regulamin

§ 1

Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym https://woolmorning.pl prowadzony jest przez Veranikę Kasparevych, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Veranika Kasparevych, NIP 8971871457, REGON 384549079, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 53/1. W ramach tego Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów fizycznych oraz treści cyfrowych np. eBooków. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówienia, dostępnych sposobów płatności oraz form dostawy, procedury odstąpienia od umowy, postępowania reklamacyjnego oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Kupującego Zamówienia.

§ 2 

Definicje

 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Veranika Kasparevych, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8971871457, REGON 384549079.
 2. Kupujący - każdy podmiot zawierający Umowę w ramach Sklepu.
 3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://woolmorning.pl.
 6. Umowa - umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.
 7. Konto – konto utworzone przez Kupującego w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Kupującego oraz historia złożonych przez niego Zamówień.
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą oraz określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy oraz dane Kupującego.
 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa lub treść cyfrowa (w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży lub Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych  między Kupującym a Sprzedawcą. 
 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych - umowa sprzedaży treści cyfrowych zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 15. Dowód zakupu – rachunek lub paragon.
 16. Cennik dostaw - znajdujące się pod adresem ttps://woolmorning.pl/strona/dostawa na stronie Sklepu zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 17. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 18. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
   1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego;
   3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
   4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym;
   5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
   6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 19. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 20. Kodeks Cywilny - Dz.U.2019.0.1145 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Veranika Kasparevych, ul. Podwale 53/1, 50-039 Wrocław, Polska
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: hello@woolmorning.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 662 290 334
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 97 1050 1575 1000 0092 7130 2813

Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, składania zamówień na Produkty oraz późniejsze korzystania z treści cyfrowych, zakupionych w Sklepie niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies, oprogramowanie obsługujące format pliku .pdf oraz zainstalowany program FlashPlayer.
 2. W sytuacji, w której korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami całkowitymi. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe zgodnie z Cennikiem Dostaw), o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Zmiana cen następuje poprzez publikację na stronie Sklepu nowych cen i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej Zamówień.
 3. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu Cywilnego.
 4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia;
 2. kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 3. kliknąć przycisk “Zamawiam”;
 4. wybrać sposób złożenia zamówienia - Zalogować się do swojego Konta Klienta lub Założyć takie Konto, jeśli Klient takiego nie posiada lub kontynuować składanie Zamówienia jako Gość;
 5. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie rodzaju przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz sposobu płatności, następnie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu;
 6. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.
 7. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą uważa się:
  1. w przypadku produktów fizycznych – umowę sprzedaży;
  2. w przypadku produktów elektronicznych – umowę o dostarczenie treści cyfrowych.
 8. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie Zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających Przedmiotowi Zamówienia.
 9. Dla Kupującego wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 10. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu fizycznego:
  1. Paczkomaty InPost;
  2. Przesyłka pocztowa;
  3. Przesyłka kurierska;
 2. Dostawa zakupionego Produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego lub kodu dostępu do produktu. Dostawa w tym przypadku nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.
 3. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
  2. Płatności elektroniczne.
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się na stronie Sklepu pod adresem https://woolmorning.pl/strona/dostawa.
 5. Szczegółowe informacje na temat akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu pod adresem https://woolmorning.pl/strona/formy-platnosci.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą. Sprzedawca przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;
 4. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia. 
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
  2. w przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Kupujący zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego;
  3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polski.
 7. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Odbiór osobisty Produktu przez Kupującego jest bezpłatny.

§ 9

Wykonanie umowy o dostarczenie treści cyfrowych

 1. Realizacja Zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na koncie bankowym wskazanym przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia. Odbywa się ona poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 3. Dostarczenie Produktów zawierających treści cyfrowe odbywa się poprzez Internet i jest bezpłatne. Kupujący ma 30 dni na pobranie dostarczonej mu treści cyfrowej. Po tym okresie link do pobrania staje się nieaktywny.

§10

 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu, treści cyfrowe dostępne w Sklepie, elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne), materiały przekazywane podczas konsultacji lub szkoleń mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może za pomocą Formularza Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 12

Reklamacja i gwarancja

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na Formularzu Reklamacji stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, który należy odesłać na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Kupującego uznał za uzasadnione.
 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą;
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

§ 14 

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://woolmorning.pl/strona/polityka_prywatnosci.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupujących przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce “Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§ 16

Załączniki do Regulaminu

Załącznik nr 1 do Regulaminu

________________________________

(miejscowość i data)

Imię i nazwisko Konsumenta: ____________________________________

Adres Konsumenta: _____________________________________________

_________________________________________________________________

Adresat: Veranika Kasparevych

Ul. Podwale 53/1

50-039 Wrocław

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy: ___________________________________________________________________

Data odbioru: ____________________________________________________________________________

Nr rachunku bankowego, na który Sprzedający dokona zwrotu należności za zwrócone produkty:

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej)

Załącznik nr 2 do Regulaminu

______________________________

(miejscowość i data)

Imię i nazwisko Konsumenta: ____________________________________________________________

Adres Konsumenta: ______________________________________________________________________

Telefon ________________________________ E – mail _________________________________________

Adresat: Veranika Kasparevych

Ul. Podwale 53/1

50-039 Wrocław

DRUK REKLAMACJI

 1. Informacje o przedmiocie reklamacji (wypełnia Klient)

Produkt _________________________________________________________________________________

Data zakupu ____________________________________________________________________________

Opis wady/przyczyna reklamacji: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. Żądanie reklamującego* (wypełnia Klient):

 • Wymiana na nowy
 • Zwrot zapłaconej ceny
 • Obniżenie zapłaconej ceny
 • Nieodpłatna naprawa

__________________________________________________________________________________________

(Miejscowość, data wypełnienia reklamacji oraz czytelny podpis Klienta)

Warunki składania i uznania reklamacji:

 1. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym Produkcie, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad użytkowania Produktu.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

Adnotacje Sprzedawcy – decyzja dotycząca reklamacji.

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________

(Data otrzymania reklamacji) (Podpis Sprzedawcy)

___________________________________________

(Data rozpatrzenia reklamacji)

Reklamacja została uznana / nie uznana* z następujących powodów: __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

Wersja regulaminu z dnia 19.06.2020 r.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj